arhitektura i dizajn

djelatnosti

Arhitektonsko projektiranje
Projektiranje i opremanje interijera
Projektantski nadzor
Tehničko savjetovanje
Arhitektonsko projektiranje

Arhitektonsko projektiranje je osnovna djelatnost našeg ureda. Za vas projektiramo različite vrste objekata i nivoe razrade projekta, a sve sukladno vašim potrebama i mogućnostima. Kako bi se što bolje snašli u šumi arhitektonskih termina, pokušat ćemo vam dati objašnjenja o različitim fazama projektiranja:

 1. Definiranje PROJEKTNOG ZADATKA prvi je i najvažniji korak u ostvarivanju realizacije prostora iz snova i uspostavljanju dobre i jasne komunikacije između klijenta i projektanta. Projektnim zadatkom klijent definira svoje potrebe i očekivanja koja ima od budućeg projekta i prostora. Što je projektni zadatak preciznije postavljen i definiran, suradnja i rezultat su bolji.
 2. Vrlo često su klijenti u dilemi hoće li neki prostor ili parcela zadovoljiti njihove potrebe i hoće li uspjeti realizirati projektni zadatak. Upravo zato, prije kupnje stana ili zemljišta, za svoje klijente izrađujemo IDEJNU STUDIJU u kojoj prikazujemo varijante njihovog budućeg stana ili objekta, a sve u skladu s njihovim željama i mogućnostima. Ovaj „nulti“ korak u projektiranju smatramo veoma korisnim jer na temelju idejne studije klijenti mogu zaključiti hoće li im buduća nekretnina ispuniti očekivanja.
 3. Ukoliko ste već kupili nekretninu (stan, kuću, zemljište), kao prvu fazu projektiranja nudimo vam IDEJNO RJEŠENJE. Idejno rješenje podrazumijeva prostorno, funkcionalno, tehničko i estetsko definiranje prostora s poštivanjem projektnog zadatka investitora. Ono predstavlja najpovoljnije varijante koje sadržavaju osnovnu funkcionalnu i organizacijsku shemu s osnovnim prikazom površina i volumena. U slučaju idejnog rješenja obiteljske kuće, ono sadrži i osnovne podatke o smještaju zgrade u prostoru, njenim gabaritima i organizacijskoj shemi, uz dodatna pojašnjenja kroz volumenske 3d prikaze projektiranog prostora. Idejno rješenje je vrsta stručne usluge kojom se odabiru najpovoljnije varijante, koje se tijekom razrade dodatno provjeravaju.
 4. Za razliku od idejnog rješenja, koje predstavlja neformalni dogovor između projektanta i investitora o daljnjem tijeku projekta, IDEJNI PROJEKT predstavlja službeni dokument, skup međusobno usklađenih nacrta izrađenih na temelju idejnog rješenja, usklađenih s prostorno planskom dokumentacijom i prikazanih na odgovarajućoj geodetskoj podlozi.
  Na temelju idejnog projekta traže se posebni uvjeti od javnopravnih tijela, a u nekim slučajevima izdaje se lokacijska dozvola. Idejni projekt prethodi glavnom projektu.
 5. GLAVNI PROJEKT temelj je za ishođenje građevinske dozvole. On predstavlja postupnu razradu odabranog rješenja u suradnji s projektantima drugih struka. Sadrži grafičke prikaze cjelokupnog projekta u mjerilu 1:100. Također obuhvaća dogovor s javnopravnim tijelima o njihovim posebnim uvjetima i potvrdama glavnog projekta. Kako bismo klijentima omogućili projektiranje po sistemu „ključ u ruke“, u suradnji s našim vanjskim suradnicima, osim arhitektonskog projekta, nudimo i izradu ostalih obveznih mapa. Ovisno o obujmu zahvata tu ubrajamo: projekt konstrukcije, projekt elektrotehničkih instalacija, projekt strojarskih instalacija, projekt vodovoda i kanalizacije, projekt zaštite od požara, projekt zaštite na radu i sl.
 6. IZVEDBENI PROJEKT služi za razradu osnovnih tehničkih principa danih glavnim projektom te mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom. Izvedbeni projekt čini skup nacrta izrađen u mjerilu 1:50 – 1:5, kojim se daju detaljna tehnička rješenja i odabir svih elemenata budućeg objekta. To osigurava tijek gradnje uz minimalne naknadne radove i pogreške. Na temelju izvedbenog projekta izrađuje se i troškovnik radova.
Projektiranje i opremanje interijera

Projektiranje i opremanje interijera složen je i dugotrajan proces kojim je određena uspješnost projekta u vizualnom smislu. Često je klijentima teško zamisliti koliko je puno elemenata potrebno objediniti kako bi se postigla organizirana i ugodna cjelina te koliko vještine treba za voditi jedan takav proces. Međusobno razumijevanje projektanta i klijenta je ključno, a naše iskustvo nam pomaže da lako shvatimo klijentove želje i pretočimo ih u prostor koji je, prema njihovim riječima, vrlo često i ljepši od zamišljenog.
Uređenje interijera mora se voditi kroz niz logički poredanih faza, sistematizaciju odabranih elemenata i planiranog budžeta. Upravo ovakav precizan i temeljit kreativni rad rezultira uštedom vremena i novca te odaje dojam dobro isplaniranog prostora.
Bitni elementi uspješnog projekta interijera uključuju:

 • Snimanje i procjena postojeće situacije
 • Stalne konzultacije s klijentom
 • Varijante idejnog rješenja s panoima u stilskom i kolorističkom smislu
 • Vizualizacije interijera (3D)
 • Plan rušenja i zidanja
 • Tlocrt s pozicijama i odabirom opreme
 • Tlocrt polaganja podova
 • Shematski prikaz instalacija vode i struje s odabirom opreme (rasvjeta, sanitarije)
 • Karakteristični presjeci i pogledi
 • Plan stropova
 • Plan podnog grijanja
 • Prikupljanje ponuda
Projektantski nadzor

Svaki projekt zahtijeva nadzor “na licu mjesta” kako bi se ispoštovali zahtjevi iz nacrta izvedbenog projekta, kvaliteta izvedenih radova te promptno rješavali eventualni problemi.
Projektantski nadzor prilikom gradnje ili rekonstrukcije objekta obuhvaća:

 • obilazak gradilišta
 • obavještavanje svih sudionika u gradnji o greškama nastalim tijekom realizacije
 • tumačenje dodatnih radova potrebnih za realizaciju
 • davanje mišljenja i odobrenja u pogledu izvedbe detalja i radioničkih nacrta.

Projektantski nadzor uređenja interijera ima određene specifičnosti koje se manifestiraju u završnoj fazi projekta, kada treba provjeriti završne radove, razmještaj namještaja i mnoštvo malih detalja koji traže konstantnu pažnju projektanta.
Međutim, čak i uz vrlo pažljivo planiranje i projektni nadzor, u svakom se trenutku na gradilištu mogu javiti potencijalni problemi prilikom realizacije. Projektant koji vrši projektni nadzor mora biti spreman na promptno rješavanje različitih situacija i brzo prilagođavanje projekta, kako bi se ispoštovali rokovi i zadani budžet.
Projektantski nadzor za glavni cilj ima štititi interese investitora, uz zakonski obvezno postojanje stalnog stručnog nadzora gradnje i njegovo prisustvo tehničkom pregledu.

Tehničko savjetovanje

Usluga tehničkog savjetovanja (konzalting) podrazumijeva savjetodavnu i operativnu ulogu, posebno u uvjetima kada je investitor u nemogućnosti aktivno sudjelovati u realizaciji projekta.
Naša usluga tehničkog savjetovanja investitora podrazumijeva:

 • financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina
 • odabir projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih stručnih timova koji obavljaju poslove u vezi s gradnjom te savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama
 • povezivanje i usklađivanje rada stručnih timova koji sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora
 • pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta ili projekta uklanjanja građevine
 • pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za izdavanje akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja, građenje, uporabu i/ili uklanjanje građevina i pribavljanje tih akata
 • pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine
© 2024 Baldasar Arhitektura i Dizajn d.o.o. | Domovinskog rata 60, Split | email: baldasararhitektura@gmail.com | tel: 021 274 653; 098 684 283;